Хэлэлцүүлэг

Хэлэлцүүлэг

Энэ хэсэгт дүүргийн иргэд болон аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай хийсэн хэлэлцүүлэгийн хураангуй багтах юм

Дэлгэрэнгүй